Girls Like Men Playing Guitar (feat. Pauline de Sybourg)